Razpis za novega dirigenta/dirigentko APZ Tone Tomšič UL

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani objavlja javni razpis za delovno mesto dirigenta/dirigentke

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
–    univerzitetna izobrazba;
–    aktivno znanje angleškega jezika;
–    najmanj 5 let delovnih izkušenj z umetniškim vodenjem zbora;
–    vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
–    izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

–    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti  (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);

–    načrt vodenja in programske usmeritve APZ TT UL v prihodnjih štirih letih;

–    predlog koncepta 90. obletnice delovanja APZ TT UL;

–    predlog programa za mednarodno tekmovanje (fiktivna udeležba na tekmovanju za GP Evrope v Arezzu).

Prijave bo obravnavala komisija v sestavi: Urša Lah, dirigentka, Martina Batič, dirigentka, ter  Janez Rozman, nekdanji predsednik APZ TT UL in njegov častni član.
Na predlog komisije bodo kandidati povabljeni na razgovor s komisijo in predstavniki izvršnega odbora društva, pred zborom pa bodo izvedli 30-minutni prikaz dela, v kolikor bo komisija presodila, da je to potrebno.
Izvršni odbor društva bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju komisije, imenoval za dirigenta APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Izbrani kandidat bo z društvom sklenil pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja in odpovednim rokom šestih mesecev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za dirigenta« na spodaj navedeni naslov. Rok za oddajo prijave je podaljšan do 14. 5. 2014 (velja poštni žig).

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, med drugim tudi o delovnih obveznostih dirigenta, je Urša Šetina, tel. št.: 031 314 287, elektronski naslov: info@apz-tt.si .

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Ljubljani, 25. aprila 2014

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani