Natečaj za novo skladbo: Slovenska maša v čast sv. Martinu Tourskemu

Kulturno društvo Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija vabi skladatelje, da sodelujejo na natečaju za novo slovensko mašo v čast sv. Martinu Tourskemu.

Namen natečaja je priprava na praznovanje 1700-letnice rojstva sv. Martina Tourskega, ki ga je Svet Evrope leta 2005 razglasil za simbol evropske kulture. V praznovanje obletnice, ki bo leta 2016 potekalo po vsej Evropi, bo vključena tudi Slovenija. Natečaj za novo skladbo želi obletnico z novim umetniškim delom približati čim širšemu krogu ljudi, ki bodo pri praznovanju sodelovali ali pa ga bodo samo spremljali. Želimo, da bi bila nova skladba del liturgičnih slavij, ki bodo potekala hkrati v slovenskih stolnicah oz. osrednjih cerkvah slovenskih škofij, tradicionalnih središčih verskega in kulturnega življenja. Poleg verskega in širše kulturnega sporočila želimo z natečajem opozoriti na vrednoto vzajemne delitve, ki jo simbolizira Martinova delitev vojaškega plašča. V tem smislu je želja razpisovalca in namen natečaja z novo slovensko mašo obogatiti slovensko cerkveno glasbo in z njo naš širši duhovno-kulturni prostor.

 

Pravila natečaja:

 

  1. Natečaj za novo slovensko mašo v čast sv. Martinu Tourskemu (v nadaljevanju nova skladba) traja od 10. aprila 2015 do 22. januarja 2016. Na njem lahko sodelujejo skladatelji ne glede na starost ali državljanstvo.
  2. Nova skladba mora biti izvirna, neizvedena, neobjavljena, ne sme biti že posneta ali predstavljena na drugih natečajih.
  3. Nova skladba mora vsebovati naslednje nespremenljive mašne speve: Gospod, usmili se, Slava, Svet (Svet in Blagoslovljen kot enoten stavek) in Jagnje Božje. Upoštevati je treba veljavno slovensko besedilo mašnega ordinarija.
  4. Novo skladbo naj skladatelji predložijo kot rokopis ali notografirano. Slabo berljivo gradivo lahko razpisovalec zavrne.
  5. Vsak skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno skladbo.
  6. Skladba mora biti zasnovana za štiriglasni mešani zbor in orgle; možni so krajši solistični odlomki oz. krajše razširitve štiriglasja do največ šestglasja (visoki in/ali nizki glasovi à 3). Skladba lahko v celoti traja do 15 minut. Skladatelji naj v partituri upoštevajo liturgično uporabnost skladbe, zakonitosti in pevnost vokalnega stavka ter poustvarjalne zmogljivosti kakovostnejših slovenskih cerkvenih zborov. Delež orgel je lahko izvajalsko zahtevnejši.
  7. Novo skladbo naj skladatelji posredujejo v štirih izvodih, opremljenih s poljubnim geslom, do vključno 22. januarja 2016 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Evropski kulturni center sv. Martina Tourskega – Slovenija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana. Partituram naj priložijo ovojnico z istim geslom, v kateri so skladateljevi podatki (ime, priimek, datum rojstva, poštni naslov, e-naslov, telefon).
  8. Razpisovalec natečaja bo imenoval tričlansko glasbeno-strokovno komisijo, ki bo prispele skladbe pregledala in izmed njih izbrala najboljšo. Komisija lahko za objavo priporoči še dve skladbi. Skladatelji bodo o izidu natečaja obveščeni do 22. februarja 2016.
  9. Razpisovalec skladatelju izbrane skladbe zagotavlja založnika, ki poskrbi za kakovostno izdajo partiture in izvajalskega gradiva, krstne izvedbe izbrane skladbe v nedeljo, 13. novembra 2016, v vseh slovenskih škofijah in denarno nagrado v znesku 1000 evrov neto. Skladateljem morebitnih priporočenih skladb razpisovalec zagotovi kakovostno notografijo in objavo.
  10. Strokovna komisija ima možnost, da najboljše skladbe ne izbere oz. da razpisovalec nagrade ne podeli. Odločitve strokovne komisije so dokončne.

 

Informacije:

Kulturno društvo Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija

Ulica Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

Tel.: 040 844 009

E naslov: tine.jenko@gmail.com

 

skladateljski_natecaj_logo_1